Veelgestelde vragen

 

 

Kan ik een stukje bos cadeau geven?

Ja! Tijdens het bestellen kan je aangeven dat je de bosgrond voor iemand anders koopt. Je kan dan het emailadres van de gelukkige invullen en dan zal hij/zij uitgenodigd worden voor de plantdag en via de nieuwsbrieven vernemen hoe het bos groeit en bloeit. Je kan hen ook symbolisch een papieren boompje schenken. Kijk op Origami boompje in het hoofdmenu.

 

Word ik dan de officiële eigenaar van het stukje bos?

Nee. Om u officiële eigenaar te maken van het stukje grond zouden we samen naar de notaris moeten en dit is praktisch moeilijk haalbaar. De vzw Plant een bos blijft eigenaar van de grond en zal ook zorgen voor de aanplant en het onderhoud. Maar ook al wordt u geen officiële eigenaar, u zal kunnen genieten van alle geneugten van een bosbezitter. U zal, indien u dit wenst, kunnen helpen met de aanplant en ook met het onderhoud. U kan ten alle tijde uw stukje gaan bezoeken en krijgt jaarlijkse updates over het groeien en bloeien van het bos. U kan in uw stukje bos gaan wandelen en springen en picknicken, zolang u de bomen maar niet beschadigt en geen vuilnis achterlaat. En u zal, iedere avond opnieuw, kunnen gaan slapen met de warme gedachte dat er dankzij u meer bos is in Vlaanderen.

 

Mag ik dan wat hout gaan kappen voor in mijn kachel?

Nee. Met de vzw Plant een bos willen we juist voor méér bossen zorgen dus kappen is niet toegestaan.

 

Moet ik dan zelf mijn stukje bos aanplanten en onderhouden?

Nee. De vzw Plant een bos zal u vrijblijvend uitnodigen om een handje toe te steken op de plantdag (indien van toepassing) en de jaarlijkse onderhoudsdag, maar dit is geenszins een verplichting.

 

Hoeveel bomen worden op een stuk bosgrond aangeplant?

Iedere twee meter wordt er een boom gepland. Op een stukje bosgrond van 4m2 komt dus één boom.

 

Wat is het doel van de vzw Plant een bos?

Het doel van de vzw Plant een bos staat vermeld in artikel drie van zijn statuten:

Artikel 3. De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van natuur en bos. De nadruk ligt hierbij op het aanplanten van bossen. Daarnaast wil de vereniging aan sensibilisering doen over ecologische thema's.

 

Hoe heeft de vzw Plant een bos dit stuk kunnen kopen?

Door een stukje bosgrond te kopen financiert u de aankoop van de grond door de vzw Plant een bos. Maar uiteraard heeft de vzw eerst het perceel moeten aankopen vooraleer het aan u te kunnen aanbieden. De aankoop werd gefinancierd door een budget afkomstig van ons vorig project en dat werd weggezet voor een tweede aankoop. Voorts hebben we, net als bij ons eerste project, beroep kunnen doen op leningen van sympathisanten van de vzw. Met het geld dat nu via deze website binnenkomt zal de vzw de leningen terugbetalen, het bos aanplanten en onderhouden en tevens een budget aanmaken voor de aankoop van een volgend perceel. Daarnaast hopen we ook nog subsidies te krijgen voor de aanplant en het onderhoud.

 

Wat gebeurt er met de gronden als de vzw ophoudt te bestaan?

Bij eventuele ontbinding van de vzw zullen de gronden onder geen beding eigendom worden van de leden van de vzw. De statuten stipuleren dat de eigendommen van de vzw moeten geschonken worden aan een vzw met een gelijkaardig doel. Dit zou bijvoorbeeld vzw Natuurpunt kunnen zijn.

Volgende artikels staan vermeld in de officiële statuten van de vzw Plant een bos:

Artikel 12. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vereniging op grond van enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij het beëindigen van het lidmaatschap om wat voor reden ook, bij ontbinding van de vereniging enz.

Artikel 26. Bij de ontbinding is de belangeloze bestemming van het vermogen, de bestemming aan het doel, gelijkaardig aan dat van de vzw.

 

Waar gaat mijn geld naar toe?

Plant een bos werkt met vrijwilligers. Enkel met vrijwilligers. Hierdoor kunnen we een maximaal rendement bieden. Van iedere euro die we ontvangen gaat meer dan 90 cent naar onze projecten. We houden doelbewust onze kosten zo laag mogelijk. Er zijn niet veel organisaties die het beter doen!

 

In Bertelsheide 2010 verkochten we 9m2 voor 30 euro. Nu is dit 4m2 voor 30 euro. Waarom?

Enerzijds is de grondprijs per vierkante meter hoger bij de aankoop in Essene dan in Bertelsheide 2010.

Anderzijds bestaat het perceel in Essene uit zowel open ruimte die we zullen bebossen, maar voor een stuk ook uit bos. We hebben ervoor gekozen om alles online te koop aan te bieden. Het bos verkopen we minder duur omdat we daar minder kosten aan hebben. Het grasland verkopen we duurder. We hebben gekozen voor 4m2 als verkoopseenheid voor grasland omdat daar één boom op geplant zal worden.

 

Is een bos aanplanten goed voor het milieu?

Het aanplanten van een bos heeft vele voordelen voor het milieu! Een bos levert immers vele belangrijke ‘ecosysteemdiensten’ met betrekking tot het milieu. De belangrijkste even op een rijtje:

CO2-compensatie. Er is een ruime wetenschappelijke consensus over de opwarming van de aarde, de problemen die hiermee gepaard gaan en de belangrijke rol van CO2 in dit proces. Door het aanplanten van bos kunnen we CO2-uitstoot compenseren. Met andere woorden, als u een vliegtuigreis maakt, een jaar auto rijdt of uw huis verwarmt met stookolie kan u deze CO2 uitstoot compenseren door bomen te laten aanplanten die deze CO2 terug vastleggen in hun biomassa.

Zuurstof. Plant een bos wil Vlaanderen zuurstof geven. Door bomen aan te planten. Bomen produceren door een proces van fotosynthese immers zuurstof, een onmisbaar element voor alle leven op aarde…

Luchtzuiverende werking. Naast deze twee bovenvermelde processen is bos ook erg belangrijk als milieubufferend element in het landschap. In het sterk verstedelijkte Vlaanderen een onzichtbare maar bijzonder belangrijk gegeven is. Het bos zuivert de lucht doordat de bladeren fijn stof capteren. Via de huidmondjes in de bladeren worden ook gasvormige verontreinigingen zoals vluchtige organische stoffen opgenomen maar ook stikstofoxiden zoals stikstofmonoxide en stikstofdioxide. Stikstofdioxide en vluchtige organische stoffen vormen onder invloed van zonlicht ozon. Hoge concentraties van ozon komen vooral in de zomer voor en zijn ook gekend als zomersmog. Net als fijn stof zijn deze schadelijk voor de volksgezondheid. In het bijzonder in de nabijheid van drukke wegen bewijzen bomen als natuurlijke filters hun waarde voor onze gezondheid..

Waterhuishouding. Daarnaast hebben bossen ook een belangrijke rol in de waterhuishouding van het dichtbevolkte Vlaanderen. Bossen nemen in natte periodes veel water op om deze in droge periodes terug af te geven. Ze fungeren zo als grote sponzen die beschermend optreden tegen overstromingen en erosie.

 

Worden er inheemse bomen geplant?

Ja, er wordt enkel gebruik gemaakt van inheemse bomen. Meer nog: waar kan worden autochtone bomen en struiken aangeplant. Dit zijn inheemse bomen en struiken met het genetisch erfgoed van de streek. Ze zijn nakomelingen van de exemplaren die zich na de laatste ijstijd spontaan vestigden in onze streken. Ze hebben zich gedurende vele eeuwen aangepast aan de lokale groeiomstandigheden en passen dan ook optimaal in het lokale ecosysteem. Daarenboven vormen ze een genetisch erfgoed dat waardevol is om te beschermen en te bewaren.

 

Hoe lang blijft dit bos bestaan?

Plant een bos zal het bos laten uitgroeien tot een gemengd loofbos zonder de intentie dit ooit te kappen. In geval van ontbinding van de vzw komt het bos in handen van een gelijkaardige vzw die hetzelfde gedachtengoed deelt. Op die manier kunnen de bomen hun natuurlijke levenscyclus voltooien.

 

Ik heb een stukje gekocht bij het eerste project, maar ik krijg geen nieuwsbrieven per email. Hoe komt dit?

Onze mailing lijst bestaat uit de mensen die ‘eigenaar’ zijn van een stukje grond. Misschien heeft u een stukje bos cadeau gedaan aan iemand anders. In dat geval krijgt de ontvanger van het cadeau de mailtjes. Als u als koper ook liever zelf de mailtjes ontvangt, stuur ons dan een mailtje.

Bij ons tweede project in Essene zullen we ook alle kopers in onze mailing lijst houden.

De nieuwsbrieven, extra weetjes, foto’s en korte updates worden ook gepost op facebook (https://www.facebook.com/planteenbos).

Nieuw emailadres? Laat het ons weten. We passen graag onze mailing list aan.