Filosofie

Plant een bos is een VZW die u de kans wil geven op een heel concrete manier bij te dragen aan een groener Vlaanderen. Er bestaan reeds veel initiatieven waarbij mensen groene projecten kunnen (mee-)financieren. Meestal zijn dit projecten rond CO2-compensatie of -reductie in ontwikkelingslanden. Deze projecten zijn waardevol maar weinig zichtbaar. Plant een bos wil lokaal iets realiseren, iets tastbaars, iets om te bezoeken, waarbij zoveel mogelijk doelstellingen tegelijk worden gerealiseerd. Vlaanderen is één van de bosarmste regio’s van de wereld. Daar willen we wat aan doen. Hoe? Door concrete bebossingsprojecten te realiseren in Vlaanderen. Bij jou in de buurt en graag samen met jou!


Plant een Bos wil met vrijwilligers lokaal werken aan natuur en milieu door bossen aan te planten die opengesteld zijn voor bezoekers. Al deze aspecten zijn voor Plant een bos belangrijk. Waarom?

 

Vrijwilligers

Plant een bos werkt met vrijwilligers. Enkel met vrijwilligers. Hierdoor kunnen we een maximaal rendement bieden. Van iedere euro die we ontvangen gaat meer dan 90 cent naar onze projecten. We houden doelbewust onze kosten zo laag mogelijk. Er zijn niet veel organisaties die het beter doen!

Lokaal

Plant een bos kiest heel bewust voor een lokale aanpak. Zo vermijden we een ver-van-mijn-bed show en wordt het heel concreet. Men kan op de website zelf een stukje bosgrond uitkiezen en ook daadwerkelijk de boompjes helpen planten. De nieuwsbrieven zullen vertellen hoe het bos groeit en bloeit, op de facebookpagina worden veel foto’s gepost en men kan het bos ten alle tijde ook zelf gaan bezoeken. Zo zal men heel duidelijk kunnen voelen dat een kleine bijdrage echt een verschil kan maken.

 

Natuur

Bos is natuur. Bos hoort thuis in Vlaanderen. Vlaanderen was ooit helemaal bedekt met bos. Daar blijft nu niet veel meer van over zodat heel veel planten en dieren die bij een ‘bosecosysteem’ horen het moeilijk hebben hier stand te houden. Daar willen we met Plant een bos wat aan doen. Hoe? Door in de bebossingsprojecten te kiezen voor het meest duurzame en natuurgerichte bostype. Alle bossen die we aanplanten bestaan uit boomsoorten die hier thuishoren. We werken met zogenaamd autochtoon plantmateriaal: boompjes en struiken die duizenden jaren evolutie aan onze standplaatsen in zich dragen. We integreren ook open ruimtes in onze bossen. Die verhogen de natuurwaarde van het bos aanzienlijk.

Milieu

Het aanplanten van een bos heeft vele voordelen voor het milieu! Een bos levert immers vele belangrijke ‘ecosysteemdiensten’ met betrekking tot het milieu. De belangrijkste even op een rijtje:

CO2-compensatie. Er is een ruime wetenschappelijke consensus over de opwarming van de aarde, de problemen die hiermee gepaard gaan en de belangrijke rol van CO2 in dit proces. Door het aanplanten van bos kunnen we onze CO2-uitstoot compenseren. Met andere woorden, als u een vliegtuigreis maakt, een jaar auto rijdt of uw huis verwarmt met stookolie kan u deze CO2 uitstoot compenseren door bomen te laten aanplanten die deze CO2 terug vastleggen in hun biomassa.

Zuurstof. Plant een bos wil Vlaanderen zuurstof geven. Door bomen aan te planten. Bomen produceren door een proces van fotosynthese immers zuurstof, een onmisbaar element voor alle leven op aarde…

Luchtzuiverende werking. Naast deze twee bovenvermelde processen is bos ook erg belangrijk als milieubufferend element in het landschap, wat in het sterk verstedelijkte Vlaanderen een onzichtbare maar bijzonder belangrijk gegeven is. Het bos zuivert de lucht doordat de bladeren fijn stof capteren. Via de huidmondjes in de bladeren worden ook gasvormige verontreinigingen zoals vluchtige organische stoffen opgenomen maar ook stikstofoxiden zoals stikstofmonoxide en stikstofdioxide. Stikstofdioxide en vluchtige organische stoffen vormen onder invloed van zonlicht ozon. Hoge concentraties van ozon komen vooral in de zomer voor en zijn ook gekend als zomersmog. Net als fijn stof zijn deze schadelijk voor de volksgezondheid. In het bijzonder in de nabijheid van drukke wegen bewijzen bomen als natuurlijke filters hun waarde voor onze gezondheid.

Waterhuishouding. Daarnaast hebben bossen ook een belangrijke rol in de waterhuishouding van het dichtbevolkte Vlaanderen. Bossen nemen in natte periodes veel water op om deze in droge periodes terug af te geven. Ze fungeren zo als grote sponzen die beschermend optreden tegen overstromingen en erosie.

Bossen milderen het geluid van snelwegen en industriegebieden en kleden het landschap in.

 

Open

De bossen die Plant een bos aanplant, worden opengesteld. Zowel voor de mensen die Plant een bos ondersteunen door een stuk grond te financieren als voor andere bezoekers. We streven er naar om op termijn onze bossen als speelbos open te stellen. Met respect voor de natuur en het bos. Dat spreekt…Waarom openstellen? Omdat bossen bijzondere plekken zijn. Bossen hebben een heel eigen microklimaat met een bijzondere belevingswaarde. Alleen een bos ruikt en voelt als een bos…

 

10 miljoen bomen

De bomen die we met Plant een bos aanplanten, registreren we op de bomenteller van het initiatief “10 miljoen bomen”. Meer info op www.10miljoenbomen.be.